Translate แปลภาษา

Saturday, October 22, 2011

Bor-sae Organization แนะนำองค์กร กลุ่มฯเบาะแส [New]

Scale               The accuracy or upright.
Spike              To eat well - live well.
Handle           To love and understand each other.

 


Youtube ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง

ภาพนี้เป็นตัวอย่างป้ายศูนย์ข่าวที่ถูกต้อง


 
รางวัลแห่งการทำความดีปกป้องผลประโยชน์ของชาติ

หญิงเสื้อสีเขียวอ้วนๆ คือ ปลัด  อบต.วังตะเคียน  ก็มาด้วย มาพร้อมผู้ใหญ่บ้าน

No comments:

Post a Comment