Translate แปลภาษา

Saturday, November 30, 2013

แนวคิดการตั้งคณะบูรณาการชาติไทย.........?????


แนวคิดการตั้งคณะบูรณาการชาติไทย.........?????1.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้งมาก่อน
2.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องมีความรู้ตั้งแต่มหาบัณฑิตขึ้นไป
3.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องมีเป้าหมายอุดมการณ์ในการปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างชัดเจน
4.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องมีผลงานการเป็นผู้บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ประจักษ์ต่อสังคม
5.ผู้ที่จะมาเป็นคณะทำงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


( เสกสรร ประเสริฐ ผู้นำกลุ่มฯเบาะแส 29 พ.ย. 2556 )