Translate แปลภาษา

Monday, October 17, 2011

A History of Bor-sae Newspaper ความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เบาะแส
ความเป็นมาของ  หนังสือพิมพ์เบาะแส
เบาะแส คือ      กลุ่มคนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในส่วนที่รัฐไม่สามารถทำได้ เพราะมีระบบอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2541 พร้อมกับการขานรับรัฐธรรมนูญฉบับ ปี  2540  ที่ใช้ สิทธิ ของ ประชาชน ที่รวมตัวกันตั้งแต่  50,000  คน สามารถถอดถอน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองที่คดโกง คอรัปชั่น 
สมาชิกกลุ่มเบาะแสประกอบด้วย      ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง นักบวช นิสิต นักศึกษา ยาจก ขอทาน คนพิการ
กลุ่มฯ เบาะแส ใช้    สื่อสารมวลชน เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น    สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุหมู่บ้าน,วิทยุชุมชน , วิทยุสื่อสาร V.R. , วิทยุสื่อสาร ประชาชน 
( CB. 245 MHZ. )  สื่อโทรทัศน์ , สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อบุคคล เพื่อรายงานผลงานของกลุ่มฯ
กลุ่มฯ เบาะแส ใช้    ความเป็นผู้ที่ผ่านเหตุการณ์จริงที่ไม่เกิดประโยชน์  ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ( พลิกผู้ร้าย  กลายเป็นผู้ดี )   ปัจจุบันเข้าร่วม  กลุ่มฯเบาะแส มากกว่าร้อยละ 70
กลุ่มฯ เบาะแส เสริมสร้าง     ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ให้ทำงานได้เป็นเอกเทศ เฉพาะส่วนที่ถูกกดขี่  ข่มเหงจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ปราศจากการคอรัปชั่น เชิงนโยบายและส่วนตัว
กลุ่มฯ เบาะแส สร้าง                 ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างอำนาจที่แท้จริง ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญ  ด้วยเรามีสมาชิกมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน   โดยปราศจากสิ่งตอบแทน  เพื่อผลวันหนึ่งข้างหน้าที่ผ่องใสทั้งกายและใจของประชาชน  โดยมุ่งหวังเพื่อ….ลูกหลานไทย ทั้งชาติ….. กินดีอยู่ดี
กลุ่มฯเบาะแส ยึดถือ     หลักที่ว่า
                “  มิได้มุ่งหวังทางการเมือง  ….แต่หวังให้คนไทยทั้งชาติ..กินดี..อยู่ดี…”
กลุ่มฯเบาะแส ใช้     กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ  ดูแลความเป็นธรรม โดยร่วมกับอำนาจที่ กลุ่มฯเบาะแส มีอยู่
กลุ่ม ฯ เบาะแส  มี      สมาชิกองค์กร อยู่ทั่วทุกภาค ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล  โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่าตำบลละ ๒๕ คน เพื่อใกล้ชิดประชาชนและชี้นำแนวทางที่ถูกต้อง โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ    


กลุ่มฯเบาะแส ทุกคน ต้องผ่านการปฏิญาณตน      กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกคนนับถือก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ เบาะแส

กลุ่มฯ เบาะแส สร้างทีมงาน      เบาะแส โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีอาชีพ มีรายได้ โดยสุจริต เพื่อเป็นทีมงานกลุ่มฯเบาะแส  ซึ่งเป็นการสกัดการคอร์รัปชั่น หรือการหาประโยชน์  โดยบุคคลในองค์กร

กลุ่มฯเบาะแส ไม่รับค่าจ้าง      ในการทำงาน แต่จะรับเฉพาะที่มีผู้บริจาคเท่านั้น

ทีมงานเบาะแส กระทำผิด  บทลงโทษ    คือ     คุก    กับ       ตาย

กลุ่มฯเบาะแส มีวัตถุประสงค์       ดังนี้
1.  ตีแผ่ความไม่เป็นธรรมในสังคม เพื่อให้องค์กรรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รับรู้ และแก้ไขปัญหา
2.  เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร จากภาครัฐสู่สาธารณชน
3.  เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ แก่สังคม
4.  สนับสนุนประชาชนทั่วไป ให้เป็นหูเป็นตา แทนหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างความสงบสุข และความปลอดภัย
5.  เป็นสื่อกลาง ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่เดือดร้อน และด้อยโอกาส
6.  เพื่อประสานประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายสมาชิก       กลุ่มฯเบาะแส
1.ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม
2.องค์กร บริษัท หน่วยงาน รวมทั้งห้างร้านต่างๆ ที่ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลข่มขู่ และแสวงหาผลประโยชน์ โดยผิดต่อกฎหมาย
3.นักข่าวที่ไม่กล้านำเสนอข่าว หรือ เบาะแสที่พบเห็น  เนื่องจากเกรงกลัวภัยมืด ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล
4.กลุ่มบุคคลทั่วไปผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน ร่วมมือกัน ต่อต้านพฤติกรรมอันผิดต่อกฎหมายของกลุ่มที่มีอิทธิพล ที่แสวงหาผลประโยชน์
5.ข้าราชการที่ถูกบีบบังคับ และข่มขู่ให้ต้องรับ ส่วย ฮั้วประมูล และคอรัปชั่น จากกลุ่มผู้มีอิทธิพล
นโยบาย
1.ให้ประเทศชาติ ปราศจาก ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น และธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
2.ขจัดกลุ่มบุคคลผู้ทุจริต และ คอรัปชั่น ให้หมดไปจากสังคมไทย
3.เสริมสร้าง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มบุคคล องค์กรโดยเท่าเทียมกัน
4.ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตน อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม ส่วนรวม
5.ให้เกิดความมั่นคงของประเทศ และความสงบสุข ของประชาชน โดยทั่วถึงกัน

ข้อควรสำนึกของกลุ่มฯเบาะแส
            “  เรามีองค์กรเพื่อประชาชนทุกคน ราทุกคนที่เป็นผู้สื่อข่าวเบาะแส ล้วนแต่ทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อสังคมทั้งนั้น เราเป็นสื่อต้องเข้าถึงมวลชนให้มากที่สุด ต้องรู้ถึงความต้องการของประชาชน ช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน เสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ และตามข้อเท็จจริง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สื่อมวลชนจริงๆแล้ว มีอำนาจมาก แต่เราต้องใช้ให้ถูกต้อง   
                            ----------------------------------------------------------------------------------
ตราชั่ง                    หมายถึง  ความเที่ยงตรงหรือตงฉิน
รวงข้าว                  หมายถึง  การกินดี - อยู่ดี
มือจับกัน               หมายถึง  การให้รักกันเข้าใจกัน
Scale               The accuracy or upright.
Spike              To eat well - live well.
Handle           To love and understand each other.

A History of Borsae Newspaper


Borsae (The clue)  is  ……A group formed to create fairness in society , in the area that the state was incapable of doing because of the host system. It was foundedin early 2541 with are sponse to the 2540 constitution of the 50,000 people who gathered to dismisssenior officials and politicians who were involved incorruption.
Members of Borsae (The clue) include Officials ,  military , police  politicians, priests, students , paupers,  beggers  and disabled.


Borsae (The clue) group  uses   -  Communication is the tool  used  to do broadcast radio, Village radio  , community radio , VR Radio and public radio (CB. 245 MHZ.) televisionmedia , newspaper  and  personal  media for the report  of the group's work.


Borsae (The clue) group   uses  - Takes  events  that are of  no benefit and make them beneficial to the public (bad made good) . Currently  more  than 70% of the  Borsae (The clue) group  participate.

Borsae ( The clue) group   Reinforcement Officials ,  military and police  work independently   for  the  oppressed  who  are  persecuted   by  their  superiors , to get  rid of  corruption , public policy and  privacy .
Borsae (The clue) group   forms Knowledge , understanding and  creates real power for the general  public.  According to the Constitution we have more than 50,000 members intentionally working  towards the future  day when we will be healthy both  physically and mentally…our Thai children…our Thai nation’s…for our well-being.
Borsae (The clue) group’s  Mission Statement
" No political aims. .... But ...Hope for all Thai people...eat well..live well...".


Borsae (The clue) group uses
Every  aspect  of  the  law related  to our affairs  of  interest ,  in order to protect   justice  in accordance  to  the  authorities  we are in association  with  presently.

Borsae (The clue) group  has 
Member  organizations in every region , every province , every district , every subdistrict, with at least 25 members  in  every  subdistrict , so that  we  can  be  close to the community and direct   the  correct   approach   by  assisting  the  members  in making  the  decisions.

Borsae (The clue) group  demands  all  members  have personal insight
In regards  to  things  they  hold  sacred , before  beginning  their  duties  as  a  member  of Borsae.

Borsae (The clue) group  team  building. Recruits  based  on  profession  and  honest  income in  order  to  form  a  Borsae  team ,  without  corruption  or  exploitation  by  people  in  the organization.
Borsae ( The clue) group  is  a  not – for - profit.  It only accepts donations.  Offenses are punishable  by  prison or death.


Borsae (The clue) group’s intentions:
     1.   Expose  injustice in society ,  in order that  organizations ,  including both  public and private  agencies  may  recognize  and  solve problems.
2.  Disseminate  information  to  the  public  from  the  government.
     3.   Streng  then  the  morale of the people who contribute to society.
     4. Support  the  general  public , to be the ears and the eyes , instead of the state agency , in   order to build peace and safety.
     5. To be the mediator for the suffering and disadvantaged.
     6. To coordinate common business interests.


Members.
         1. People who do are not victims of justice in society.
         2. Groups such as organizations , companies and agencies including department  stores that  are  threatened  and  exploited against government  regulations.
          3. Journalists who  fear  presenting  news they’ve  discovered , due to dark  influences from other groups.
          4. General  public with the same  ideology , who are working together  to  combat illegal  behavior  of  the  influential group who are seeking  benefits.
          5. Officials that  are  coerced  and  forced  to  pay  tribute and  accept  corruption  from the  influential party.
Policy
            1.  For the nation , Constitution , treaties , corruption , and illegal business practices.
            2.  Complete  elimination of  fraud  and  corruption  from  Thai  society.
            3.  Promote  the  rights  of  freedom  and  equality ,  for  all  groups , all peoples , and all organizations  equally.
            4.  To  promote  and  maintain a  person  with  integrity ,  honesty  and  conduct  that are  beneficial to society as  a  whole.
            5.  To  build  confidence  of  the  country , along  with  peace  through  out  the  public.


Something  you  should  know.
             " We  are  an  organization  for  all  people.  Every  Borsae   journalist is working  for the  nation  for  social good. We  need  to  reach  the  masses  as  much  as  possible to  know the  needs  of  the  people  and  help the  people.  We  are  the  voice  of  those  who  suffer sharing  news  and  ethics  based  on  the  facts.  We  have  a  responsibility to  society  and  as journalist  we  hold  a  lot of power.

No comments:

Post a Comment