Saturday, July 15, 2017

รวมคำขอขมา....ผู้ลงข่าวใส่ความ ผอ.เบาะแส ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ

เป็นที่รวบรวมข้อมูลการลงข่าวขอขมา ผอ.เบาะแส 
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มการทำงานปราบคอร์รัปชัน
และช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา  
ส่วนใหญ่จะเป็นคนในองค์กรเบาะแส...ซึ่งไม่สามารถร่วมงานกับองค์กรเบาะแสได้ด้วยเหตุเส้นทางเดินต่างกันโดยบางบุคคลจะเข้าไปร่วมมือกับกลุ่มบุคคลที่ถูกดำเนินการจากองค์กรเบาะแส......แต่สุดท้ายจบแบบนี้......???
โปรดติดตามเป็นระยะๆ

Monday, May 29, 2017

รางวัลแห่งการสร้างความดีของ ผอ.เบาะแส
- ได้รับ แหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 20 พฤษภาคม 2546

  
- ได้รับ เข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ 18 ธันวาคม 2546

  
- ได้รับเกียรติเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ เมื่อ 12 กรกฎาคม 2547

  
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีศักดิ์และสิทธิในการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ เมื่อ 13 กรกฎาคม 2554

- ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม (งบแผ่นดิน)  และ สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 จากสถาบันพระปกเกล้า   เมื่อ 7 ธันวาคม 2559