Translate แปลภาษา

Tuesday, October 18, 2016

รถหลุดจำนำ ทำพิษ...???


ซื้อรถหลุดจำนำ...คือการร่วมกันทำลายเศรษฐกิจของชาติ (รถหนีไฟแนนซ์ +ทำเอกสารปลอม+หมายเลขทะเบียนผู้อื่น+ต่อทะเบียนเองไม่ได้จะต้องให้ผู้ขายต่อเนื่องจากรู้กับ จนท.ทำเอกสารปลอมการต่อทะเบียน+เมื่อถูกตรวจสอบด่านตำรวจ+ถูกดำเนินคดี ข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม+ได้รับโทษจำคุก)
บริษัท ไฟแนนซ์และบริษัท รับประกันภัย เสียหาย ผู้ใช้ติดคุก....?????
ถ้าท่านยังกระทำ ถือว่าเจตนา กระทำผิดกฎหมายอาญาฯ


มีผู้ร้องทุกข์เข้ามา ถูกจับกุมดำเนินคดี หลังจากซื้อรถยนต์หลุดจำนำมาในราคา 150,000 บาท ถูกพนักงานสอบสวนตั้งข้อหา ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม คือ ป้ายทะเบียนหน้าและหลัง พร้อมเอกสารป้ายกระดาษติดหน้ากระจกรถยนต์ เสียภาษีประจำปี
ประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 266 ผู้ใดปลอมเอกสารต่อไปนี้
(1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
(2) พินัยกรรม
(3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
(4) ตั๋วเงิน หรือ
(5) บัตรเงินฝาก
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงาน ผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว
มาตรา 269 ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอื่นใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างอิงคำรับรองอันเกิดจากการกระทำความผิดตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

Wednesday, August 10, 2016

ลงพื้นที่ ขบวนการ...ที่ดินเกาะลันตา จ.กระบี่ นายทุนใหญ่..ใช้ชาวบ้านเป็น...???

ผอ.เบาะแส ลงพื้นที่...ขบวนการ...ที่ดินสาธารณะ  เกาะลันตา จ.กระบี่   400 ไร่  จริงหรือไม่.....??? ราคามากกว่าไร่ละ 2,000,000 บาท....???  


รอง นายก อบต.ร้องทุกข์ถึง ผอ.เบาะแส มาตามขั้นตอน ขณะอยู่ในเรือนจำจังหวัดกระบี่
สายการบิน แอร์เอเซีย ให้บริการ อย่างดีเยี่ยม ทั้งต้นทาง-ปลายทาง โหลดอุปกรณ์ทำงานให้แบบเร่งด่วน
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

เดินทางเข้า เกาะลันตา 


ประชุม เครือญาติ รองนายก อบต.เกาะลันตาใหญ่ 

ผอ.เบาะแส เข้าพบ ยื่นหนังสือต่อผู้บัญชาเรือนจำจังหวัดกระบี่ เพื่อขอสอบปากคำผู้ร้องทุกข์

พบ โต๊ะอีหม่าม มัสยิด บ้านคลองโตบ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่   สอบถามความเป็นมาในพื้นที่
(นายย่าสาด หวังผล )

ประเด็นที่น่าสนใจ.....?????

1. บุกรุกที่ดินสาธารณะหรือไม่... ความผิดสำเร็จหรือยังเมื่อมีการออกเอกสารสิทธิ์แล้วและขายต่อให้นายทุน....นายทุนจะผิดด้วยหรือไม่อย่างไร...???
2. ใช้เอกสารเท็จเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน หรือไม่อย่างไร???
3. ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ที่ดิน หรือไม่อย่างไร???
4. รับรองข้อมูลเท็จในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือไม่อย่างไร???
5. จะผิดตาม พรบ.ฟอกเงินฯ หรือไม่อย่างไร???
6. ใครคือนายทุน....ใหญ่.....ที่มาของเงินมาจากไหน...เข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่อย่างไร  ???   กู้....... 100 ล้านบาท นำไปซื้อที่ดิน 80 ล้านบาท จริงหรือไม่....ผู้ขายที่ดินได้เงินแล้วหรือไม่...???
7. ชาวบ้านขอออกโฉนดด้วยวิธีการเดินสำรวจ...ถูกต้องหรือไม่...??
8. รอง นายก อบต.เกาะลันตาใหญ่ ถูกจับกุม เป็นธรรมหรือไม่...???
9. ใครบ้าง....ที่ร่วมกระทำความผิด ใครบ้างคือแพะรับบาปหรือไม่อย่างไร...???
10. ประชาชนทั้งประเทศจะเห็นใครติดคุกบ้างหรือไม่อย่างไร........???
11. ทำไมเรื่องนี้  จะต้องถึงมือ ผอ.เบาะแส.....???
12. ใครกู้เงินนายทุน เพื่อออกเอกสารโฉนดที่ดิน  สค.1 เลขที่ 92 แล้วเสนอขายต่างชาติ...แต่ถูกนายทุนอายัติ...เพราะเหตุใด ...???
13. ผู้ขายที่ดินอายัติ ที่ดิน อ้างไม่ได้เงิน ทั้งๆที่มีการจดทะเบียนโอนขายที่ดินและระบุว่าได้รับเงินถูกต้องแล้วนั้นคืออะไร...???
14. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจ ทำหน้าที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไร...???
15. ผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน รับรองข้อมูลถูกต้องหรือไม่อย่างไร...?


ร้านกาแฟนี้  เช่าที่ดินจาก  อบต. 


ร้านกาแฟนี้  เช่าที่ดินจาก  อบต.ที่ดินกรณีพิพาท ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไป


ตรวจสอบข้อมูลกับอุทยานแห่งชาติ

ที่ดินเอียงสูงขนาดนี้จะออกโฉนดได้อย่างไรสิ่งปลูกสร้างชายทะเล มีได้อย่างไร  ที่ดินเป็นของหน่วยงานใด
เข้าเยี่ยม นายก อบต.เกาะลันตาใหญ่
เข้าตรวจสอบข้อมูล กับ นายอำเภอเกาะลันตา
สัมภาษณ์สด นายก อบต.เกาะลันตาใหญ่ โปรดรอชมทาง youtube
VDO   1


VDO  2

หลังจาก ผอ.เบาะแส ได้รับหนังสือร้องทุกข์จาก รองนายก อบต.เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ ว่า ถูกวางงานจับกุม.. ข้อหารับสินบนโดยไม่เป็นธรรม .....จริงหรือไม่อย่างไร...???
https://www.facebook.com/note.php?note_id=202954819740262
.
7 สิงหาคม 2559
เวลา 17.00 น.  ผอ.เบาะแส ลงพื้นที่  เกาะลันตา หาข้อมูล ข้อเท็จ-จริง หลังจากได้เอกสารสำคัญที่ มีสำหรับค้นหาความเป็นจริงให้สังคมรับรู้ถึง...การนำที่ดินสาธารณะ 400 ไร่ เป็นของนายทุนโดยผ่านชาวบ้านอ้างสิทธิ์ขอออกโฉนด...แล้วขายต่อให้นายทุน...ในเวลาอันสั้น  และมีการลงโฆษณาขายต่อ หลักร้อยล้านบาท..................................จริงหรือไม่อย่างไร...???

8 สิงหาคม 2559
ผอ.เบาะแส เข้าสัมภาษณ์ นายก อบต.เกาะลันตาใหญ่ กรณี ที่มีการออกเอกสารโฉนด บนที่ดินสาธารณะ  400 ไร่ พร้อมทั้งพบนายอำเภอฯ เพื่อขอทราบข้อมูล

9 สิงหาคม 2559
ผอ.เบาะแส ทำหนังสือเข้าพบ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ เพื่อขอสอบปากคำ ผู้ร้องทุกข์....คือนายอนุสรณ์ หวังผล รอง นายกฯ อบต.เกาะลันตาใหญ่


11 สิงหาคม 2559  
เรามาติดตามดูต่อว่าใครคือ  ผู้มีชื่อในเจ้าของโฉนดที่ดิน แปลงนี้

ที่ดินมีการใช้  สค.1 ที่แจ้งแล้ว 2 แปลง คือ เลขที่ 190  และ 92 
ที่ดินมีการจดทะเบียนซื้อขาย ระบุว่ารับเงินเรียบร้อยแล้ว- มีการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินจาก  เอกสาร สค.1  เลขที่ดิน 190   ชื่อ นางวราภรณ์ หัวแหลม ผู้จัดการมรดกนายหมีด  กสิคุณ

- มีการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินจาก  เอกสาร สค.1  เลขที่ดิน 92     ชื่อ นางอัจฉราวรรณ  ฟั่นเต็ม และผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม

* * * และแล้ว  นางสโรชา  ....   นายเศรษฐพัฒ  ....  มาเกี่ยวข้องได้อย่างไร....โปรดติดตาม.......???

http://www.ddproperty.com/property/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-3011564?ref=ls%7Cnormal%7C1%7C1

ตามเวบไซต์ รายนี้อ้างว่าคนรู้จักฝากมาให้ลงขาย.....??? 
ตามหมายเลขมือถือ 093 442 3655                 จำนวน   53 ไร่    270 ล้าน


ที่ดินแปลงที่ ผอ.เบาะแส  ตรวจสอบนี้ 400 ไร่ จะเป็นราคาเท่าไหร่....???


ผอ.เบาะแส  มีเอกสารลับ.. ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญเอาผู้กระทำผิด..ให้รับโทษตามกฎหมาย......???

ถึงมือ ผอ.เบาะแส  ทุกอย่าง โปร่งใส  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล12 สิงหาคม 2559  
  

          


18 สิงหาคม 2559  

เมื่อมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง อธิบดีกรมที่ดิน เป็นคนใหม่....อะไรจะเกิดขึ้น....???

กรณีศึกษา  คำสั่งปลด......???
http://hilight.kapook.com/view/112911

และในกรณีนี้  คำสั่งใหม่ล่าสุด.........
http://www.nationtv.tv/main/content/politics/378513361/


โปรดติดตาม....รายละเอียดพร้อมภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว.................???   ต่อเนื่อง
ผลงานที่ผ่านมา.......???   การันตี....ความถูกต้องโปรดติดตามรายละเอียด  หลังจาก  นัดสืบพยาน  กลางเดือน พฤษภาคม 2560 นี้ 

ใครเกี่ยวข้องบ้าง.......????   โปรดรอ.....