Translate แปลภาษา

Thursday, March 8, 2012

แนวคิด " สังคมพึงประสงค์ " ที่คนทั่วไปต้องการ


แนวคิด " สังคมพึงประสงค์ " ที่คนทั่วต้องการ

1.   ผู้ปกครองต้องประพฤติ "ทศพิธราชธรรม" และใช้หลักธรรมาภิบาลที่แท้จริงในการบริหารประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  มิใช่สร้างภาพว่าใช่อันเกิดจากการจัดฉาก
2.   ประชาชนต้องเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.   ผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับต้องมาก่้อนเสมอ
4.   ผู้ปกครองต้องเป็นผู้เสียสละ มิใช่เข้ามาเพื่อหาประโยชน์
5.   ต้องมีความชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมาย ผิดคือผิด ถูกคือถูกมิใช่ผู้มีเงินแล้วพ้นความผิด และต้องไม่มีแพะรับบาป
6.   ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้และ         เข้าใจกฎหมาย พร้อมทั้ง เข้าใจความหมายของประโยคหรือข้อความหรือตีความประโยคข้อเขียน คำพูดไปในทำนองเดียวกัน
7.   ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต้องได้รับการ           พัฒนา ทัดเทียม นานา อารยประเทศ
8.   ประเทศชาติ ต้องปราศจากการคอรัปชั่น
9.   เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ต้องได้รับการปลูกจิตสำนึกให้รักชาติ ทำเพื่อชาติ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม           ศีลธรรม และจริยธรรม
10. ประเทศชาติจะต้องเป็นการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตย     อย่า่งแท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


โปรดติดตาม การขยายความ จาก 10 ข้อ ในโอกาสต่อไป




ผู้สูงอายุควรมีเบี้ยยังชีพขั้นต่ำเดือนละ 3,000 บาทต่อเดือน........?


สิทธิเท่าเทียมกันในการรักษาฟรี-เรียนฟรีตลอดชีพ.......???

การศึกษาตลอดชีวิต (มากกว่าปริญญาเอก)


เปิดเสรีให้ สื่อสาธารณะ โดยปราศจากการครอบงำ....จากทุกหน่วยงาน....????? ถ้าผู้

ปกครองทำดี ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ใยจะไปเกรงกลัวสิ่ง

ใดอีกเล่่า....?????


เมื่อประชาชน มีการศึกษาทัดเทียม นา นา อารยะประเทศที่เจริญแล้ว มีการกินดี-อยู่ดี มี

สวัสดิการรักษาโรค-สุขภาพ เป็นประชากรที่มีคุณภาพ.....ได้รับความเป็นธรรม ทั่วถึงกัน มี

ความเสมอภาคในการดำรงชีวิต มีโอกาสเท่าเทียมกันในการหารายได้เลี้ยงตนเอง

และครอบครัว มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน เป็นที่ยอมรับของสังคมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ก็จะเกิดเป็นสังคมศิวิไลซ์ 

หรือ สังคมที่พึงประสงค์ของชนทุกหมู่เหล่า.....อันเป็นสังคมที่

อารยะชนทุกประเทศต้องการ....?




Pls.wait..........

No comments:

Post a Comment