Translate แปลภาษา

Wednesday, February 22, 2012

อย่า....ปกป้อง...คนชั่ว...???

อย่า....ปกป้อง...คนชั่ว...???


บ้านไหนที่มีมอดหรือปลวก...
ไม่นานก็พัง...ถึงแม้จะมีสีอย่างหนา...ทาหลายๆชั้นอยู่ภายนอกก็ตาม เปรียบเหมือนประเทศที่มี 
ผู้หาแต่ประโยชน์ส่วนตนและ  พยายามปกปิดความชั่ว.....โดยคนรอบข้าง ซึ่งเห็นแก่ความ
เป็นพี่เป็นน้องความเป็นครอบครัวหรือคนใกล้ชิดหรือลูกน้องที่ปกป้องนาย....ถึงแม้ประเทศนั้นๆจะมีทหารที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่อาจปกปักรักษาประเทศนั้นได้เพราะความอ่อนแอ....ภายในนั่นเอง....?

                                                                        เสกสรร ประเสริฐ

No comments:

Post a Comment