Translate แปลภาษา

Tuesday, October 18, 2016

รถหลุดจำนำ ทำพิษ...???


ซื้อรถหลุดจำนำ...คือการร่วมกันทำลายเศรษฐกิจของชาติ (รถหนีไฟแนนซ์ +ทำเอกสารปลอม+หมายเลขทะเบียนผู้อื่น+ต่อทะเบียนเองไม่ได้จะต้องให้ผู้ขายต่อเนื่องจากรู้กับ จนท.ทำเอกสารปลอมการต่อทะเบียน+เมื่อถูกตรวจสอบด่านตำรวจ+ถูกดำเนินคดี ข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม+ได้รับโทษจำคุก)
บริษัท ไฟแนนซ์และบริษัท รับประกันภัย เสียหาย ผู้ใช้ติดคุก....?????
ถ้าท่านยังกระทำ ถือว่าเจตนา กระทำผิดกฎหมายอาญาฯ


มีผู้ร้องทุกข์เข้ามา ถูกจับกุมดำเนินคดี หลังจากซื้อรถยนต์หลุดจำนำมาในราคา 150,000 บาท ถูกพนักงานสอบสวนตั้งข้อหา ปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม คือ ป้ายทะเบียนหน้าและหลัง พร้อมเอกสารป้ายกระดาษติดหน้ากระจกรถยนต์ เสียภาษีประจำปี
ประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 266 ผู้ใดปลอมเอกสารต่อไปนี้
(1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
(2) พินัยกรรม
(3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
(4) ตั๋วเงิน หรือ
(5) บัตรเงินฝาก
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงาน ผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว
มาตรา 269 ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอื่นใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างอิงคำรับรองอันเกิดจากการกระทำความผิดตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

ผู้รับเหมาร้องทุกข์ งานน้ำ...ทำพิษ

มีผู้ร้องทุกข์ ถึง ผอ.เบาะแส เกี่ยวกับการ รับเหมางาน น้ำ....ในพื้นที่ อ................ จ.ฉะเชิงเทรา บ้านเกิด ผอ.เบาะแส 
งานนี้ ผอ.เบาะแส เตือนผู้เกี่ยวข้องแล้ว..... ไม่ฟัง แถมด้วยการท้าทาย ใช้วาจา ไม่สุภาพแบบผู้ดี ในคราบผู้ร้าย....จัดให้ เต็มๆ 
(อ้างว่าอัดเทปแล้ว......นี่หรือสมองข้าราชการ สิ่งที่ผิดกฎหมายยังกระทำ แล้วเรื่องใหญ่ ๆจะไม่กล้าทำรึ......??? ประจานตัวเองจริง ๆ)
โปรดรอติดตาม


ขบวนการฮั้วประมูล มีดังนี้
1.เมื่อเห็นว่ามีผู้มาซื้อซองประกวดราคาก็จะส่งผู้มีอิทธิพลไปข่มขู่ให้รับเงินและงดการยื่นซองประกวดราคา
2.รวมตัวกัน ยื่นซองประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างในราคาต่ำกว่าราคามาตรฐานที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนดไว้ (บางงานฮั้วกันในราคาสูง)
3.กำหนดสเปคให้เป็นไปตามที่ บริษัท พรรคพวกของตนเองมี
4.เมื่อผู้ประมูลในราคาต่ำได้ ก็จัดทำใบกำหนดราคาต้นทุนที่ทำขึ้นใหม่ด้วยการลดสเปควัสดุ แล้วนำไปหลอกจ้างผู้รับเหมาช่วงที่รองานอยู่
5.เมื่อมีการตรวจรับงานก็ดำเนินการให้พรรคพวกของขบวนการลงชื่อรับรองงานนั้นๆ
6.อาจมีการกลั่นแกล้งให้ผู้รับเหมาช่วงบางรายที่ทำงานมากกว่าเนื้องานที่ได้เบิกเงินไปแล้ว ต้องทิ้งงาน และให้ผู้รับเหมาช่วงรายใหม่เข้าทำงานต่อในส่วนที่เหลือ จึงเหลือส่วนต่างที่ผู้ประมูลได้ จะได้รับส่วนต่างนี้
7.ผู้รับส่วนแบ่งมีทั้งผู้รับเหมาและข้าราชการประจำและการเมืองบางกลุ่มบางคน
***** ผู้ประมูลได้ นำงานที่ประมูลได้ จ้างผู้รับเหมาช่วง ทั้งๆที่ ระเบียบห้ามจ้างผู้รับเหมาช่วง......*****

***** มีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้าง มีข้าราชการ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่เข้าไปเกี่ยว...


ด้วยหรือไม่อย่างไร ??? ****Sunday, October 9, 2016

ดำเนินคดีอาญานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรปลอมลายมือผู้สอบฯในงบการเงินฯ

เป็นกรณีศึกษา หมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ต่างๆ หากมีการปลอมเช่นนี้ ทำให้เป็นที่น่าสงสัย ข้อมูลในงบการเงินจะตรงหรือไม่..??? แล้วชาวบ้านที่ชำระค่าส่วนกลางไปในแต่ละเดือนจะเชื่อถือในงบการเงินได้หรือไม่..??

30 กค.2558 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ร้องผอ.เบาะแส ให้ดำเนินคดี ผู้ปลอมลายมือชื่อในงบการเงินของ นิติบุคคลหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิตคลองสาม คดีอาญาที่ 578/2558 สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นหมู่บ้านที่ตั้ง สนง.มูลนิธิเบาะแส ด้วย ข้อหา"ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม"

https://www.facebook.com/seksonprasert/media_set?set=a.1309416915737763.1073741961.100000084028120&type=3&pnref=story

" หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน "
ประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
หมวด 3 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร
มาตรา 264 ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชนให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน
มาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 266 ผู้ใดปลอมเอกสารต่อไปนี้
(1) เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการ
(2) พินัยกรรม
(3) ใบหุ้น ใบหุ้นกู้ หรือใบสำคัญของใบหุ้นหรือใบหุ้นกู้
(4) ตั๋วเงิน หรือ
(5) บัตรเงินฝาก
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา 267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงาน ผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 268 ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว
มาตรา 269 ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์ กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอื่นใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดโดยทุจริตใช้หรืออ้างอิงคำรับรองอันเกิดจากการกระทำความผิดตามวรรคแรก ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน