Translate แปลภาษา

Friday, December 6, 2013

การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

สัมมนาในหัวข้อ   " การให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน A E C "


  • แนวทางเนื้อหา                                                                                                                                                                                                                                                                                
  • 1. นวัตกรรมการสื่อสาร (สื่อสารให้เป็นและใช้ให้เป็น)

  •   2.เมื่อเกิดมาเป็นประชาชนคนไทย ต้องรู้กฎหมาย และใช้ให้เป็น (ตามรัฐธรรมนูญระบุ คนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมาย)
  • 3.รู้จักการเอาตัวให้รอดในสังคม ยุคนี้ (ไม่ตกเป็นเหยื่อนักการเมือง)
  • 4.หลักการพิจารณา ก่อนจะเกิดความเชื่อและนำไปสู่การปฏิบัติและเปลี่ยนแปลง (หลักกาลามสูตร)
  • 5.การใช้สื่อ สังคมออนไลน์ ที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรทางเทคโนโลยี่