Translate แปลภาษา

Wednesday, February 22, 2012

อย่า....ปกป้อง...คนชั่ว...???

อย่า....ปกป้อง...คนชั่ว...???


บ้านไหนที่มีมอดหรือปลวก...
ไม่นานก็พัง...ถึงแม้จะมีสีอย่างหนา...ทาหลายๆชั้นอยู่ภายนอกก็ตาม เปรียบเหมือนประเทศที่มี 
ผู้หาแต่ประโยชน์ส่วนตนและ  พยายามปกปิดความชั่ว.....โดยคนรอบข้าง ซึ่งเห็นแก่ความ
เป็นพี่เป็นน้องความเป็นครอบครัวหรือคนใกล้ชิดหรือลูกน้องที่ปกป้องนาย....ถึงแม้ประเทศนั้นๆจะมีทหารที่เข้มแข็งหรือแข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่อาจปกปักรักษาประเทศนั้นได้เพราะความอ่อนแอ....ภายในนั่นเอง....?

                                                                        เสกสรร ประเสริฐ

Friday, February 10, 2012

ขบวนการมารศาสนา...หากิน...กับคราบผ้าเหลือง........?

ทั้งมีตำแหน่งและไม่มีตำแหน่ง.........................?


หากินกับโค.... กระบือ........?
หากินกับเด็กต่างด้าว........กรณีเด็กผี ๔๐๐ ...?
เรียนภาษา........?
ไม้ซุง...หลังวัด....?
ให้ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์....?
ทำพิธีกรรม...?
ฯลฯ


.โปรดติดตาม..เร็วๆนี้